Termat dhe kushtet e përgjithshme të shitjes

 

Si një rrjet shpërndarës selektiv, The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE tregton produkte në faqen e saj të internetit inaccessorize.com vetëm për klientët me pakicë dhe konsumatorët përfundimtarë. Çdo porosi që nuk korrespondon me një shitje me pakicë dhe në përgjithësi çdo porosi e remë ose e konsideruar e remë do të konsiderohet i pavlefshëm nga inaccessorize.com dhe nuk do të përpunohet. Blerësi deklaron para se të porosis që blerja e produkteve nga faqja e internetit të inaccessorize.com nuk është e lidhur në asnjë mënyrë me përdorim profesional dhe është ekskluzivisht për përdorimin e tij personal. Për qëllimet e këtyre Termave dhe Kushteve të Përgjithshme të Shitjes, blerësi dhe inaccessorize.com do të referohen kolektivisht ose individualisht si Pjesë ose Palë.

1 – Tema kryesore

Këto Terma dhe Kushte të Përgjithshme të Shitjes janë krijuar kryesisht për të informuar çdo blerës të mundshëm për termat dhe kushtet në të cilat shitësi (këtu e tutje “inaccessorize.com” ose “shitësi”) do të procedojë me shitjen dhe dorëzimin e produkteve që do të porositen dhe të përcaktojë të drejtat dhe detyrimet e palëve në lidhje me shitjen e produkteve nga shitësi te konsumatori (këtu e tutje “blerësi”). Ato janë të vlefshme pa kufizime për të gjitha shitjet e produkteve The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE të paraqitura në faqen e internetit të inaccessorize.com (këtu e tutje “Uebfaqja” ose “Faqja” ose “wesite”). Prandaj, veprimi i vendosjes së një porosie nga blerësi për një produkt të ofruar për shitje në faqen e internetit të inaccessorize.com i nënshtrohet plotësisht Termave dhe Kushteve të Përgjithshme të Shitjes, të cilat Blerësi pranon që ai ishte informuar dhe kishte pranuar para se të vendoste porosinë e tij . The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE rezervon të drejtën të modifikojë Termat dhe Kushtet e Përgjithshme të Shitjes në çdo kohë. Të zbatueshme për secilën porosi janë ato që janë pranuar nga blerësi përpara se të vendoste porosinë e tij. Termat dhe Kushtet e Përgjithshme të Shitjes në fuqi (këtu e tutje “TKPSH”) plotësojnë Kushtet e Përgjithshme të Përdorimit të aplikueshme në Uebfaqen e The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE, të disponueshme në çdo kohë në seksionin përkatës.

2 – Identiteti i firmës

Emri: The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE. Adresa: Rruga Janosh Hunyadi, ish Bllok, Tiranë

3 – Kontratat dhe urdhrat
3.1 Kostot e Transportit të Faturimit

Çmimet e shitjes së produkteve në Lekë të përmendura në Uebfaqen inaccessorize.com, janë të vlefshme në kohën e vendosjes së porosisë nga blerësi, përfshirë TVSH-në dhe çdo taksë tjetër. Çmimet e shitjes së produkteve mund të modifikohen në çdo kohë nga inaccessorize.com me një njoftim përkatës në faqen e internetit para çmimit të produktit. Blerësi do të informohet me mesazhin personal për çdo ndryshim para se të porosisë. Këto çmime janë të vlefshme në rastin e blerjes në distancë. Këto çmime nuk përfshijnë kostot e transportit, të cilat faturohen gjithashtu me çmimin e produkteve të blera. Shpenzimet e transportit janë proporcionale me vëllimin e porosisë së blerësit. Për porosi mbi 3000 lekë nuk shtohen shpenzime transporti. Për porositë e mbetura, kostoja e transportit është 300lekë. Koha e parashikuar e dorëzimit është 1-2 ditë pune brenda Tiranës nga dita që do të vendoset porosia. Koha e parashikuar e dorëzimit është 3-5 ditë pune në pjesën tjetër të Shqipërisë nga dita kur do të vendoset porosia. Koha e lartpërmendur e dorëzimit mund të modifikohet në raste të jashtëzakonshme ose rrethana të paparashikuara. Cilësimet e transportit përshkruhen në TKPSH vijuese dhe mund të modifikohen në çdo kohë nga inaccessorize.com, por gjithmonë përpara kohës së porositjes dhe faturimit dhe nëse konsumatori është i informuar. inaccessorize.com gjithashtu këshillon blerësin që shpesh të konsultohet me TKPSH dhe TK që ai mund të gjejë në Uebfaqe, në mënyrë që të informohet për çdo modifikim. Çmimet përfshijnë tatimin në fuqi të vlerës së shtuar (TVSH) në ditën e porosisë. Çdo ndryshim në përqindjen aktuale do të pasqyrohet në çmimin e produkteve të shitura nga inaccessorize.com në faqen e saj të internetit. Renditja e produkteve automatikisht nënkupton një detyrim për të paguar shumën e porosisë nga Konsumatori. Produktet çmohen në shumën e vlerës së tyre në kohën e dorëzimit të porosisë nga konsumatori.

3.2 Karakteristikat e produktit

Blerësi mund të zgjedhë një ose më shumë produkte të kategorive të ndryshme të disponueshme në Uebfaqen e inaccessorize.com. inaccessorize.com mund të modifikojë shumëllojshmërinë e produkteve të paraqitura në Uebfaqen e saj, në përputhje me kufizimet specifike në lidhje me furnitorët e tij, në varësi të porosive të bëra tashmë nga blerësi. Produktet janë në përputhje me legjislacionin aktual shqiptar të kozmetikës dhe rregulloren evropiane të kozmetikës. inaccessorize.com nuk mund të garantojë që të gjitha informacionet mbi paketimin e produktit janë përkthyer në të gjitha gjuhët zyrtare të Bashkimit Evropian. Sidoqoftë, ky informacion është padyshim i disponueshëm në Shqip dhe / ose Anglisht. Për çdo problem në lidhje me produktin, si dhe për çdo informacion që mund të jetë i nevojshëm, blerësi mund të kontaktojë inaccessorize.com në Shërbimin e Klientit E-shop në info@inaccessorize.com Blerësi gjithashtu mund të vizitojë dyqanet The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE për këshilla personale dhe të provojë produktet e ofruara për shitje nga inaccessorize.com.

3.3 Disponueshmëria

Si pjesë e shitjes, oferta e produkteve në inaccessorize.com është e vlefshme për sa kohë që produktet shfaqen në faqen e internetit, brenda kufijve të disponueshmërisë të stokut. Disponueshmëria e produkteve i njoftohet blerësit në kohën e vendosjes së porosisë me një mesazh personal, të cilin blerësit i kërkohet të konfirmojë. Ndryshimet ose gabimet mund të ndodhin herë pas here nëse informacioni vjen direkt nga furnizuesit tanë. Në çdo rast dhe në mundësinë e disponueshmërisë totale ose të pjesshme të produkteve pas një porosie, klienti do të njoftohet me telefon në telefonin e kontaktit që ai deklaroi gjatë regjistrimit ose përmes mesazhit personal në kontaktin e tij me e-mail, për produktet që janë pa aksioneve dhe në lidhje me anulimin e pjesshëm ose të plotë të porosisë së tij dhe anulimin e tarifës përkatëse të mundshme. Në rast se porosia anulohet e plotë: – Porosia e klientit do të anulohet automatikisht dhe llogaria e tij nuk do të tarifohet. – inaccessorize.com do të kontaktojë klientin për ta informuar atë në lidhje me anulimin e porosisë së tij dhe do t’i kërkojë atij që ta bëjë porosinë përsëri duke përjashtuar produktet që nuk janë në dispozicion. Në rast se porosia anulohet pjesërisht: – Urdhri i blerësit do të vërtetohet dhe llogaria e tij bankare do të tarifohet në përputhje me shumën e porosisë përfundimtare që do t’i dërgohet atij. – Blerësi do të marrë produktet në dispozicion – Blerësi do të kompensohet me vlerën e produkteve të porositura dhe të ngarkuara dhe nuk ishin në dispozicion, pa vonesa dhe jo më vonë se 30 ditë pas pagimit të shumës totale.

3.4 Porosia

Çdo porosi nënkupton pranimin e Termave dhe Kushteve të Përgjithshme të Shitjes dhe pranimin e Kushteve të Përgjithshme të Përdorimit të Uebfaqes, të Dhënave Personale / Privatësisë dhe Përdorimit të Cookies pa ndonjë rezervë në lidhje me këto kushte dhe ndonjë marrëveshje të veçantë midis palëve. Korrigjimi i gabimeve të mundshme në porosi është përgjegjësi e blerësit. Sapo blerësi të konfirmojë porosinë e tij duke klikuar në ikonën “Complete” (poshtë djathtas “porosisë”), ai konsiderohet se është i vetëdijshëm dhe i ka kuptuar plotësisht dhe pa rezervë Kushtet e përgjithshme të zbatueshme të Shitjes, çmimet, kohën e sugjeruar dhe kostot e dorëzimit për vëllimin dhe sasitë si dhe produktet e ofruara për shitje dhe blerje nga blerësi. Renditja e produkteve nënkupton një detyrim të Konsumatorit për të paguar koston. Shitja përfundon kur blerësi konfirmon porosinë. inaccessorize.com do të konfirmojë porosinë duke dërguar një email përkatës në adresën e postës elektronike të blerësit (“e-mail për konfirmimin e porosisë”). Pasi të përfundojë dhe vërtetohet ky hap, blerësi nuk mund të modifikojë porosinë e tij. Në rast se ai dëshiron të modifikojë porosinë e tij ose ta anulojë atë, ai duhet të kontaktojë inaccessorize.com me Shërbimin e Klientit E-shop në info@inaccessorize.com dhe të kërkojë modifikimin / anulimin. Pas marrjes së porosisë së tij, ai mund të ushtrojë të drejtën për ta kthyer atë me kusht, siç përshkruhet në Nenin 6 të këtyre Kushteve të Përgjithshme të Shitjes. Për më tepër, inaccessorize.com rezervon të drejtën të anulojë ose pezullojë të gjithë porosinë ose dorëzimin e tij, cilado qoftë natyra dhe niveli i ekzekutimit të saj, në rast të mospagimit ose pagesës së pjesshme të çdo shume që i detyrohet blerësit, në rast pagese mashtrim ose në rast të mashtrimit ose tentativës së mashtrimit gjatë përdorimit të faqes së inaccessorize.com. Një email i dytë do t’i dërgohet blerësit sapo të dërgohet porosia dhe inaccessorize.com ka të drejtë të mbledhë koston e plotë të porosisë dhe shpenzimet e transportit. inaccessorize.com rekomandon që blerësit të mbajnë të gjithë informacionin e porosisë me shkrim ose dixhital.

4 – Pagesa
4.1 Mënyrat e Pagesës

Blerësi siguron që inaccessorize.com ka autorizimet e nevojshme në lidhje me përdorimin e mënyrës së zgjedhur të pagesës që ai zgjodhi për porosinë e tij gjatë regjistrimit të porosisë.

4.1.1 Kartat bankare

Kartat e kreditit të pranuara për inaccessorize.com janë: Visa dhe MasterCard. Këto karta duhet të jenë lëshuar nga një institucion bankar me qendër në Bashkimin Evropian.

4.1.1 Transfere bankare

Blerësi depoziton shumën e porosisë të tij brenda 5 ditëve në Llogarinë bankare The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE duke vendosur numrin e porosisë së tij si arsyen për transaksionin. Blerësi duhet të njoftjë pasi te keni bere transferten ne email info@inaccessorize.com 24/7 në mënyrë që porosia e tij të përpunohet dhe të dërgohet sa më shpejt.
Për depozitat ndërkombëtare, shpenzimet e transfertës duhet të paguhen nga dërguesi (blerësi) dhe pagesa duhet të bëhet në euro ose  lek.

4.1.2 Me Para ne dore gjate dorezimit

Blerësi paguan shumën e saktë të porosisë dhe shpenzimet e saj të transportit përfaqësuesit të Shërbimit Courier, pas dorëzimit të porosisë. Parakusht për dorëzimin e porosisë është pagesa e mëparshme e kësaj kostoje dhe çdo kosto transporti.

4.2 Kushtet e Pagesës

Pagesa duhet të bëhet në kohën e porosisë nga blerësi. Blerësi mund të paguajë për porosinë e tij duke përdorur metodat e mësipërme të pagesës, duke kontaktuar nëse është e nevojshme me inaccessorize.com 24/7 në info@inaccessorize.com Të gjitha porositë, përfshirë taksat dhe kontributet e detyrueshme, paguhen në Lekë. Renditja e produkteve nënkupton një detyrim pagese nga Konsumatori. Çdo tarifë bankare që mund të lindë paguhet nga blerësi. Çdo shumë e papaguar e vonuar do të ketë interes mbi interesin ligjor të mospagimit, në diskrecionin e vetëm të inaccessorize.com dhe do të zbatohet menjëherë dhjetë ditë pas datës së faturimit ose menjëherë pas njoftimit të refuzimit të pagesës bankare. Për më tepër, inaccessorize.com rezervon të drejtën të anulojë ose pezullojë të gjithë porosinë ose dorëzimin e tij, cilado qoftë natyra dhe niveli i ekzekutimit të saj, në rast të mospagimit ose pagesës së pjesshme të çdo shume që i detyrohet blerësit, në rast pagese mashtrim ose në rast të mashtrimit ose përpjekjes për mashtrim gjatë përdorimit të faqes inaccessorize.com

4.3 Siguria e transaksionit

Për të luftuar mashtrimin në internet, informacioni në lidhje me porosinë e blerësit mund t’i zbulohet çdo pale të tretë të autorizuar nga ligji ose të caktuar nga inaccessorize.com për të konfirmuar identitetin e blerësit, vlefshmërinë e porosisë, vlefshmërinë e porosisë. Mënyra e pagesës e përdorur dhe mënyra e zgjedhur e dorëzimit. inaccessorize.com përdor metodat e duhura me teknikat e vlefshme të kriptimit për të garantuar sigurinë e transaksioneve të tij. Siguria e transaksioneve bazohet në identifikimin e blerësit dhe në konfidencialitetin e të gjitha të dhënave. I gjithë procesi i pagesës zhvillohet ekskluzivisht në mjedisin e sigurt të Bankës Tregëtare Kombëtare BKT. Për transaksione të sigurta tregtare në internet enkriptohen të gjitha informacionet tuaja personale, përfshirë numrin e kartës suaj të kreditit, datën e skadimit të kartës dhe detajet e tjera të kartës, në mënyrë që ato të mos lexohen ose ndryshohen kur transferohen në Internet.

5 – Dorëzimi dhe Fatura
5.1 Kushtet e Përgjithshme

Sipas TKPSH, produktet e porositura nga blerësi do të dorëzohen në adresën e treguar nga blerësi dhe e cila referohet si adresa e dorëzimit (“Adresa e Dorëzimit”). inaccessorize.com shpërndan në të gjitha zonat e territorit Shqiptar (me përjashtim të zonave ku nuk ka qasje përmes shërbimeve korrier). Dërgesat bëhen çdo ditë përveç të shtunave, të dielave dhe festave. Faturat e shitjeve / shënimet e dorëzimit i dërgohen konsumatorit së bashku me produktet që ai ka porositur në adresën e regjistruar nga blerësi në kohën e vendosjes së porosisë.

5.2 Karakteristikat e metodave të dorëzimit nga
Uebfaqja www.inaccessorize.com

5.2.1 Kutitë dorëzohen në adresën e dorëzimit të blerësit ose marrësit të porosisë dhe nëse ai mungon, sipas gjykimit të shërbimit postar dhe nëse kjo i lejohet një personi tjetër, përfaqësuesit të tij ose një pale të tretë të identifikueshme.
Në rast se ai ka zgjedhur mënyrën e pagesës me para në dorë, ai duhet të paguajë çmimin e përgjithshëm të porosisë paraprakisht pas dorëzimit. Nëse kutitë nuk mund të dorëzohen, blerësi ose marrësi merr një njoftim në adresën e deklaruar, e cila i lejon atij të marrë produktet e porositura nga dyqani më i afërt i shërbimit postar në kohën e treguar atje (10 ditë). Në fund të kësaj periudhe (10 ditë), kutitë i kthehen dërguesit. Në këtë rast blerësi do të rimbursohet me shumën që ai ka paguar në kohën e vendosjes së porosisë minus kostot e transportit (nëse pagesa është bërë me kartë krediti). Çdo transaksion i dorëzimit nuk është i zbatueshëm nëse kutia duket se është dorëzuar dhe dokumenti përkatës i dorëzimit është nënshkruar.

5.3 Episode, dëmtime, paketimi i dëmtuar
5.3.1 Dispozitat e Përgjithshme

Blerësi ose marrësi i porosisë ftohet të konfirmojë gjendjen e mirë të kutive dhe produkteve të dorëzuara. Në rast të anomalisë në lidhje me kutitë (kuti të dëmtuara ose të hapura, gjurmë të lëngjeve, etj.) Ose me produktet e porositura (mungojnë, dëmtohen, etj.) Blerësi ose marrësi i porosisë duhet të ndjekë procedurat e mëposhtme të përmendura në nenet 5.3. .2 dhe 5.3.3 të këtyre Kushteve të përgjithshme dhe kushteve të shitjes në varësi të statusit të porosisë. Mosrespektimi i procedurës së saktë në lidhje me njoftimin e një problemi mund të heqë ndonjë përgjegjësi nga transportuesi dhe inaccessorize.com dhe në veçanti blerësi nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe as nuk do të jetë në gjendje të kërkojë nga inaccessorize.com ridërgimin e produkte të porositura.

5.3.2 Procedura që duhet të ndiqet në rast të kutisë së dëmtuar

– Dorëzimi nga Shërbimi Courier
• Nëse zbulohet një anomali në prani të agjentit të Shërbimit kurier, ju menjëherë Refuzoni marrjen dhe përshkruani problemin qartë dhe në detaje. Blerësi ose marrësi i porosisë duhet të dorëzojë një dokument që raporton problemin së bashku me kutinë te agjenti i Shërbimit kurier.
• Raportoni problemin tek departamenti i Shërbimit për Klientin e-shop në info@inaccessorize.com 24/7
• Nëse një anomali është zbuluar gjatë mungesës së veprimit të agjentit të Shërbimit Courier Raportoni dëmtimin dhe produktet që mungojnë, plotësoni një dokument të raportimit të problemit dhe informoni inaccessorize.com në sektorin e Shërbimit ndaj Klientit të Dyqanit E-mail në info@inaccessorize.com 24/7
Deklarimi i incidenteve mund të bëhet brenda 3 ditëve të punës nga dorëzimi.

5.3.3 Procedura që duhet të ndiqet në rast të humbjes së produkteve ose dëmtimit të tyre

Blerësi ose marrësi i porosisë duhet të informojë departamentin e Shërbimit për Klientin të dyqanit elektronik inaccessorize.com në ditët dhe orët e punës (e hënë – e shtunë 10: 00-16: 00) ose 24/7 në info@inaccessorize.com për mungesa ose shkatërrimi i produkteve.inaccessorize.com mund të kërkojë informacion në lidhje me identitetin e blerësit ose marrësit të porosisë dhe të kryejë kontrollin e nevojshëm, përpara se të kompletojë produktet që mungojnë ose të zëvendësojë ato të dëmtuara.

5.4 Koha e dorëzimit

Koha e dorëzimit fillon nga momenti kur konfirmimi i regjistrimit të porosisë i dërgohet blerësit si porosi e përfunduar. Blerësi që dëshiron mund të informohet në lidhje me kohën e parashikuar të dorëzimit, në varësi të pikës gjeografike të dorëzimit, duke kontaktuar në info@inaccessorize.com
SQARIM NESE POROSIA ESHTE VENDOSUR PAS ORES 17.00 DO TE PERPUNOHET DHE ZBATOHEN DITEN TJETER TE PUNES.
Në rast se dorëzimi vonohet për më shumë se 15 ditë nga kufijtë e mësipërm, blerësi ka të drejtë të anulojë porosinë nga koha maksimale e dorëzimit e deklaruar për dorëzimin e produkteve, duke njoftuar Shërbimin e Klientit në info@inaccessorize.com.

6 – Të drejtat dhe afati i kthimit
6.1 E drejta e kthimit
6.1.1. Afati i ushtrimit të së drejtës së kthimit.

Blerësi ka 5 (pesë) ditë nga data e marrjes së paketës që përfshin produktet e porositura për të ushtruar të drejtën e tij për ta kthyer shitjen dhe për t’i kthyer produktet, pa justifikuar vendimin e tij / saj. Në rast se dita e 5-të (e pestë) bie të shtunën, të dielën ose festë zyrtare, atëherë afati zgjatet deri në ditën tjetër të punës.

6.1.2. Detajet e ushtrimit të së drejtës së kthimit

Detajet e së drejtës së anulimit përcaktohen në seksionin 6.3 të këtyre termave dhe kushteve të përgjithshme.

6.1.3. Rezultatet e ushtrimit të së drejtës së kthimit

Blerësi ushtron të drejtën e kthimit në përputhje me termat dhe kushtet e përshkruara në këtë artikull, në lidhje me kohën e njoftimit dhe detajet e kthimit dhe mund të zgjedhë: – të kthejë produktin në një dyqanet The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE dhe ta ndryshojë atë me një produkt tjetër të shitur nga The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE, me vlerë të barabartë ose më të madhe. – kompensim i barabartë me koston e produkteve të kthyera, të cilat do të paguhen pas pagimit të porosisë së produkteve, nëse kthimi bëhet brenda periudhës prej 5 ditësh. E drejta e tërheqjes / kthimit nuk mund të ushtrohet për produktet që janë vulosur pas dorëzimit dhe nuk mund të kthehen për arsye të higjienës dhe mbrojtjes shëndetësore. Po ashtu i tregohet blerësit se ai nuk mund të ushtrojë të drejtën e tërheqjes nga shitja / kthimi i produkteve për produktet që janë përdorur. Blerësi që ushtron të drejtën e tij për të kthyer produktet duke zbatuar këtë artikull në lidhje me kohën dhe mënyrën e kthimit dhe në përputhje me kushtet e përcaktuara në këtë pikë, mund të marrë një rimbursim, në varësi të vlerës së produkteve të kthyera.

6.1.4. Kostot e kthimit

Kostot e transportit të kthimit përballohen nga blerësi përveç në rast të defektit të produktit ose mosrespektimit të produkteve të dorëzuara në varësi të porosisë (në këtë rast kostot e transportit dhe kthimit do të paguhen nga inaccessorize.com)

6.2 Periudha e së Drejtës Kontraktuese dhe Kthimit

The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE gjithmonë duke synuar kënaqësinë e klientëve të tij dhe marrësve të porosive, pranon kthimin e produkteve të porositura nga www.inaccessorize.com me një dërgesë të thjeshtë postare ose dërgim direkt në një nga dyqanet e tij brenda afateve kohore të përmendura në këto terma (këtu e tutje referuar si “e drejta e kthimit”).

6.2.1. Afati i fundit për ushtrimin e së drejtës së kthimit

Afati i kthimit mund të ushtrohet nga blerësi ose marrësi i porosisë brenda katërmbëdhjetë ditëve (14 ditë) nga marrja e porosisë.

6.2.2. Detajet e ushtrimit të së drejtës së kthimit

Detajet e ushtrimit të së drejtës së kthimit referohen në pikën 6.3 të këtyre Kushteve të Përgjithshme të Shitjes.

6.2.3. Rezultati i përdorimit të së drejtës së kthimit

Blerësi ose marrësi i porosisë, i cili dëshiron të ushtrojë të drejtën e kthimit, mund të bëjë sa më poshtë: – ta ndryshojë atë, duke e kthyer produktin dhe duke e shkëmbyer atë për një produkt tjetër të shitur nga inaccessorize.com, me vlerë të barabartë ose më të madhe. – Për të marrë vlerën e produkteve të kthyera me të njëjtën mënyrë pagese të ndjekur gjatë blerjes së produkteve (rimbursim) E drejta e tërheqjes / kthimit nuk mund të ushtrohet për produktet që janë përdorur pas dorëzimit dhe nuk mund të kthehen për arsye të higjienës dhe mbrojtjes së shëndetit. Po ashtu i tregohet blerësit se ai nuk mund të ushtrojë të drejtën e tërheqjes nga shitja / kthimi i produkteve për produktet që janë hapur dhe përdorur.

6.2.4. Kostot e kthimit

Kostot e transportit të kthimit përballohen nga blerësi përveç në rast të defektit të produktit ose mosrespektimit të produkteve të dorëzuara në varësi të porosisë (në këtë rast kostot e transportit dhe kthimit do të paguhen nga The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE). Në rast se produktet i nënshtrohen të drejtës së kthimit, blerësi ose marrësi i porosisë mund, duke ushtruar të drejtën e tërheqjes pas kësaj pike, – ta ndryshojë atë, ta kthejë produktin dhe ta këmbejë me një produkt tjetër të shitur nga inaccessorize.com, me vlerë të barabartë ose më të madhe. – Merrni vlerën e produkteve të kthyera me të njëjtën mënyrë pagese të ndjekur gjatë blerjes së produkteve (rimbursim)

6.3. Detajet e ushtrimit të së drejtës së kthimit.
6.3.1. Dispozitat e përgjithshme që mbulojnë të gjitha mjetet e kthimit

Produktet duhet të kthehen në The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE brenda periudhës së mësipërme prej 5 ditësh në gjendje të përsosur / të shkëlqyeshme që lejon rishitjen e tyre në paketimin e tyre origjinal të mbyllur dhe me kusht që të mos jenë përdorur dhe mos jenë hapur. Produktet duhet të kthehen pasi të kenë plotësuar formularin special . The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE do t’i kthejë blerësit koston e blerjes së produkteve me mënyrën e pagesës të ndjekur në porosinë e tij, brenda 14 ditëve nga dita kur ai do të informohet për tërheqjen nga shitja.

6.3.2. Kthimi në dyqan

Sipas kushteve të TKPSH, kthimi është i mundur me paraqitjen e dëshmisë së blerjes.

6.3.3. Kthimi me postë ose korrier

Blerësi ose marrësi i porosisë i cili ushtron të drejtën e tij të kthimit brenda afatit kohor prej 5 ditësh, duhet të ndjekë udhëzimet e mëposhtme kur të kthejë produktet me postë / korrier: – Transportimin e produkteve në gjendje të shkëlqyeshme dhe në paketim të mbyllur me letër të regjistruar me faturën në adresën:
The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE
Ruga Janosh Hunyadi Ish Bllok
1001 TiranëThe Fragrance Shop IN ACCESSORIZE nuk pranon parcela me pagesë të marrësit (me përjashtim të produkteve me defekt ose nevojën për të zëvendësuar produktet). Nëse blerësi ose marrësi i porosisë nuk mban provë se ai e ka depozituar produktin në transportuesi ose në një nga dyqanet The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE, atëherë përgjegjësia për kthimin e produktit do të bartet nga ai. Blerësi ose marrësi i porosisë që ushtron të drejtën e tij të kthimit brenda afatit kohor prej 5 ditësh, mund të njoftojë kompaninë bashkëpunuese Albanian Courier në mënyrë që të përcaktojë ditën dhe orën kur ai do të dorëzojë paketën me produktet e kthyera. Kthimi i produkteve do të bëhet nëse produktet janë në gjendje të shkëlqyeshme dhe në një paketë të mbyllur me një letër të regjistruar dhe faturën e blerjes në adresën e mësipërme.

7 – Ruajtja e titullit

Të gjitha produktet e shitura në faqen e internetit inaccessorize.com janë të pastra nga ndonjë defekt ligjor ose faktik. Produktet që mund të jenë modifikuar, riparuar, instaluar ose shtuar nga blerësi përjashtohen nga kjo garanci. Garancia nuk vlen për produktet e konsumuara ose të dëmtuara që rezultojnë nga dërgesa ose për shkak të përdorimit të pahijshëm dhe të papërshtatshëm. The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE ruan pronësinë e plotë të produkteve të porositura përmes dyqanit elektronik inaccessorize.com deri në ripagimin e plotë të vlerës së tyre, principalit dhe kostove dhe taksave të përfshira në faturë si dhe shpenzimet e transportit.

8 – E drejta e autorit

Marka tregtare The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE, si dhe markat e tjera tregtare, imazhet dhe logot që shfaqen në website inaccessorize.com (përfshirë por nuk kufizohen në Kushtet e Përgjithshme të Përdorimit dhe këto Terma dhe Kushte të Përgjithshme të Shitjes) janë dhe do të mbeten pronë e vetme e The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE ose të mbajtësit përkatës të së drejtës së autorit. Ndalohet rreptësisht çdo riprodhim, modifikim dhe përdorim i pjesshëm ose i plotë i markave tregtare, fotografive dhe logove ose përmbajtjes tjetër të faqes në internet për ndonjë arsye dhe në çdo formë, pa miratimin e shprehur me shkrim të The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE ose mbajtësit të së drejtës së autorit. E njëjta gjë vlen për të gjitha të drejtat e autorit, dizajnet dhe patentat që i përkasin Uebfaqes inaccessorize.com

9 – Nënshkrimi dhe prova

The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE bën çdo përpjekje për të mbrojtur të dhënat tuaja personale dhe për të garantuar një nivel të lartë sigurie. Blerësi gjithashtu duhet të mbajë një nivel të lartë sigurie për transaksionet e tij në internet, për shembull duke mos ndarë emrin e përdoruesit (adresa e postës elektronike e blerësit) dhe / ose fjalëkalimin me këdo dhe të bëjë ndryshimin e fjalëkalimit të tij në intervale të rregullta. Për këtë, The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE nuk mund të mbahet përgjegjëse për zbulimin e informacionit në lidhje me blerësin kur dikush përdor emrin e përdoruesit (adresën e postës elektronike të blerësit) dhe / ose fjalëkalimin e tij. Prandaj, përdorimi i emrit të përdoruesit (adresa e postës elektronike të blerësit) dhe / ose fjalëkalimit të blerësit është dëshmi e identitetit dhe autorizimit të tij për të vërtetuar porosinë e tij dhe shumën përkatëse. The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE në asnjë mënyrë nuk mund të mbahet përgjegjëse për përdorimin e papërshtatshëm ose të paligjshëm të këtyre të dhënave ose informacionit. Regjistrimi i numrit të kartës së kreditit dhe konfirmimi përfundimtar i porosisë janë prova e porosisë specifike dhe do të çojnë në karakterizimin e shumës së lidhur me blerjen e produkteve si të vonuara dhe të kërkuara. Regjistrimi elektronik i ruajtur në sistemet elektronike të The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE mund të përdoret nga palët si provë e komunikimit, porosive, pagesave dhe transaksioneve të ekzekutuara nga palët.

10 – Përgjegjësia
10.1. Zotësia juridike

Para se të vendosë porosinë, blerësi deklaron se ai ka aftësinë e plotë ligjore që e lejon atë të negociojë në përputhje me këto Terma dhe Kushte të Përgjithshme të Shitjes. The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE nuk mund të marrë asnjë përgjegjësi në lidhje me verifikimin e aftësisë ligjore të vizitorëve ose blerësve të saj. Si pasojë, nëse një person nuk ka aftësinë ligjore për të porositur produkte nga Uebfaqja inaccessorize.com, ndihmësit e tij ligjorë (prindërit, kujdestarët) do të marrin përgjegjësinë për këtë porosi dhe veçanërisht pagimin e tij.

10.2. Kufizimi i përgjegjësisë

The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE nuk do të jetë përgjegjëse për ndonjë humbje ose vonesë nëse mosrespektimi i detyrimeve të tij është për shkak të ngjarjeve të forcës madhore, dmth ngjarjeve të cilat nuk bien brenda vullnetit dhe kontrollit të The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE dhe nuk mund të ishin parashikuar dhe përcaktuar nga ligji shqiptar. Informacioni i ofruar nga kjo faqe në internet sigurohet siç është dhe pa garanci të çdo lloji, të shprehur ose të nënkuptuar, veçanërisht për saktësinë, plotësinë ose kohën e duhur, mos-shkeljen, disponueshmërinë, besueshmërinë e informacionit që ata ofrojnë; produktet, aksesorët ose shërbimet që shfaqen në faqen e internetit të The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE ose përshtatshmërinë e produkteve që blerësi merr përsipër. The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE nuk mund të mbajë përgjegjësi për produktet që do të shiten përmes Uebfaqes së tij, veçanërisht në rast se nuk ka përputhje me udhëzimet e tyre për përdorim. Detyrimi i The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE nuk do të zbatohet për pretendimet e bëra nga blerësi ose një palë e tretë e papajtueshme me kushtet.The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE NUK ESHTE PERGJEGJES PER ÇDO DEMTIM, TE MENJEHERSHEM OSE INDIREKT, TE KUPTUAR OSE JO, KUR PERDORNI FAQEN NE INTERNET. NE KETE RAST DHE VETEM NESE BLERESI MUND TE PROVOJE DHE VERTETOJE DEMTIMIN SERIOZ OSE DEMTIMIN GJATE REGJISTRIMIT TE POROSISE PER TE CILEN ESHTE PERGJEGJES The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE. ATEHERE PERGJEGJSIA E The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE ESHTE E KUFIZUAR DERI NE VLEREN E POROSISE. Çdo ankesë e klientit kundër The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE duhet të dorëzohet brenda një (1) muaji nga ndodhja e ngjarjes në fjalë, e cila ka të bëjë me ankesën.

11 – “Teknologjia e informacionit dhe liria”

The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE mbledh të dhëna personale të blerësit, si dhe marrësit të porosisë, nëse është e nevojshme. Blerësi informohet se ky përpunim automatik i të dhënave të tij i është njoftuar Autoritetit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Qëllimi dhe kushtet në të cilat The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE mbledh dhe përpunon të dhënat e tij personale paraqiten në “Kushtet e Përgjithshme të Përdorimit” të Uebfaqes dhe rregullohen nga sistemi ligjor i zbatueshëm i mbrojtjes së të dhënave personale.

12 – Ndryshimet

The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE rezervon të drejtën të modifikojë dhe azhurnojë Termat dhe Kushtet e Përgjithshme të Shitjes pa njoftim paraprak. Për të qenë të vetëdijshëm për ndonjë modifikim të tillë, The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE rekomandon për çdo blerës dhe në përgjithësi për çdo përdorues të lexojë TKPSH si dhe “Kushtet e Përgjithshme të Përdorimit” të Uebfaqes në intervale të rregullta. Porosia i nënshtrohet TKPSH që janë të vlefshme në kohën e vendosjes së saj.

13 – Të përgjithshme
13.1 Vlefshmëria e pjesshme

Në rast se një ose më shumë nga këto Kushte të Përgjithshme është në ndonjë mënyrë plotësisht ose pjesërisht e pavlefshme sipas ligjit në fuqi, atëherë kushtet e prekura ose pjesët e saj nuk janë të vlefshme si pjesë integrale e kontratës dhe kushtet e mbetura janë normalisht të vlefshme ndërmjet palëve.

13.2 Dorëheqja

Këto Terma dhe Kushte të Përgjithshme konsiderohen thelbësore nga palët, dhe ata pranojnë respektimin e tyre besnik dhe heqin dorë nga e drejta e tyre për të kundërshtuar ndonjërën prej tyre.

13.3 Ligji në fuqi dhe juridiksioni

Gjykata e Tiranës është ekskluzivisht përgjegjëse për zgjidhjen e çdo mosmarrëveshje ekzistuese në lidhje me ekzistencën, interpretimin, ekzekutimin ose shkeljen e kontratës së shitjes midis The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE dhe blerësit në përputhje me ligjin Shqiptar.

13.4 Fuqia

TKPSH janë të vlefshme për kohëzgjatjen gjatë së cilës produktet ofrohen në internet nga kompania The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE. Për informacione të mëtejshme mund të kontaktoni The Fragrance Shop IN ACCESSORIZE në +355682095182 në ditë dhe orë pune (e hënë – e shtunë 9: 00-16: 00)

SHTOJCA 1 – Formulari i plotesimit për tërheqjen nga shitja / kthimi i produkteve

(Ju lutemi plotësoni dhe dërgoni këtë formë së bashku me numrin tuaj të porosisë nëse dëshironi të tërhiqeni nga kontrata e shitjes. Ne ju rekomandojmë të specifikoni numrin tuaj të porosisë).

Rregjistrohu në listën e pritjes Rregjistrohu në listën e pritjes. Do ju informojmë kur produkti të jetë gjendje në magazinë. Ju lutemi lini adresën tuaj të vlefshme të emailit më poshtë.